ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ:

FORUM AE και εφημερίδα ΠΡΩΤΗ τροποποιήσαν την ίδια χρονική περίοδο το καταστατικό τους - Διαβάστε προσεκτικά την τροποίηση- Προσέξτε τις ομοιότητες.

******************************************************************************

Όπως έχουμε υποσχεθεί , το ρεπορτάζ και η έρευνα για τα όσα κρύβονται πίσω από την ανέγερση του δημαρχείου της Ζαχάρως με τα χρήματα της αυστραλιανής κυβέρνησης που προορίζονταν για τα θύματα της φωτιάς, συνεχίζεται σε βάθος παρά τη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε από τα γνωστά λαμόγια της πιάτσας…
Σήμερα σας αποκαλύπτω την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας FORUM AE (εχει αναλάβει χωρίς την προκήρυξη επίσημου διαγωνισμού την ανέγερση του δημαρχείου (που δεν κάηκε) στη Ζαχάρω) και της εφημερίδας «ΠΡΩΤΗ» του Πύργου .
Διαβάστε προσεκτικά τις τροποποιήσεις των καταστατικών των δύο εταιρειών που συγκοινωνούν μεταξύ τους ( ο εκδότης της ΠΡΩΤΗΣ είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας FORUM AE) , προσέξτε τις ομοιότητες αλλά και τον χρόνο που κατατέθηκαν αυτά προς έγκριση.
Τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς .
ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
Ανακοίνωση καταχώρηισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚ−
ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Την 17.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 3385/17.7.2007
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση
του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Eται−
ρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» και αριθ−
μό Μητρώου 52106/23/Β/02/0006, σύμφωνα με την από
30.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε σε περίληψη έχει ως
εξής:
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προστίθενται παράγραφοι Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Ζ) Η ανάπτυξη, διαχείρηση και αξιοποίηση ακινήτων.
Ειδικότερα:
1) Η αγορά, μεταπώληση και γενικά η αξιοποίηση
επί κέρδει ακινήτων κάθε είδους (αστικών, αγροτικών
κλπ.).
2) Ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του−
ριστικών και οικιστικών μονάδων, καθώς και η διαχείρι−
ση, εκμετάλλευση, μεταπώληση ή ιδία χρήση αυτών.
3) Οι μισθώσεις παντός είδους εγκαταστάσεων ακι−
νήτων.
4) Η διαχείρηση λειτουργίας παντός είδους εγκατα−
στάσεων ακινήτων.
Η) Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών
έργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντός
φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Θ) Η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής παντός τεχνι−
κού έργου.
Ι) Η εισαγωγή, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση πά−
σης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, μετα−
φορικών μέσων (πλοίων, φορτηγών αυτοκινήτων κλπ)
προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
Κ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων της
αλλοδαπής ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.
Λ) Η παραγωγή και εμπορία παντός είδους δομικού
υλικού.
Μ) Η άσκηση δραστηριοτήτων επί παντός είδους συ−
ναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Πύργος, 17 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ−ΠΛΑΤΑΝΙΑ


Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΟΜΙΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Την 31.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 3633/31.7.2007
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίη−
ση των άρθρων 1,3 του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπ’ αριθμ. Μητρώου 21020/23/Β/90/0003
σύμφωνα με την από 30.6.2007 απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία
με την επωνυμία «FORUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις
σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή εταιρεία θα
χρησιμοποιείται με επωνυμία FORUM S.A.
Άρθρο 3
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη, διαχείρηση και αξιοποίηση ακινήτων.
Ειδικότερα:
α) Η αγορά, μεταπώληση και γενικά η αξιοποίηση επί
κέρδει ακινήτων κάθε είδους (αστικών, βιομηχανικών,
βιοτεχνικών, τουριστικών, αγροτικών κλπ).
β) Ο σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή
τουριστικών, επαγγελματικών και οικιστικών μονάδων,
καθώς και η διαχείριση, εκμετάλλευση, μεταπώληση ή
ιδία χρήση αυτών.
γ) Οι μισθώσεις παντός είδους εγκαταστάσεων ακι−
νήτων.
δ) Η διαχείριση λειτουργίας παντός είδους εγκατα−
στάσεων ακινήτων.
2. Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών
έργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντός
φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, είτε
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής παντός
τεχνικού έργου.
4. Η εισαγωγή, κτήση, εμπορία και εκμετάλλευση πά−
σης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, μετα−
φορικών μέσων (πλοίων, φορτηγών αυτοκινήτων κλπ)
προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.
5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων της
αλλοδαπής ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.
6. Η παραγωγή και εμπορία παντός είδους δομικού
υλικού.
7. Η ανάλυση, μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία λογι−
σμικού.
8. Η ανάλυση, μελέτη και εφαρμογή μεθόδων οργάνω−
σης Δημοσίων, Δημοτικών Ιδιωτικών, φορέων, επιχειρή−
σεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και συμμετοχή σε ερευνη−
τικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα και
αναπτυξιακή διαρθρωτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Η διοργάνωση σεμιναρίων, η διενέργεια μαθημά−
των, η λειτουργία Σχολών, η διεξαγωγή έρευνας υψηλής
τεχνολογίας, η ανάπτυξη καινοτομιών στον Τομέα της
Πληροφορικής των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης.
10. Η εκπόνηση μελετών, η Στατιστική έρευνα, η επι−
χειρησιακή έρευνα και η έρευνα αγοράς, η μελέτη και
εφαρμογή προγραμμάτων Βελτιστοποίησης, η διοργά−
νωση σεμιναρίων, η διενέργεια μαθημάτων, η λειτουργία
Σχολών, η διεξαγωγή έρευνας υψηλής τεχνολογίας, η
ανάπτυξη καινοτομιών στον Τομέα της Πληροφορικής
των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης.

11. Η εμπορία, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνίας, ήχου
και, εικόνας, μηχανών γραφείου, ταμειακών μηχανών
και συστημάτων εξοπλισμού επιχειρήσεων, η παροχή
υπηρεσιών για τα ανωτέρω αντικείμενα καθώς και η
επιμόρφωση στελεχών.
12. Εργασίες και υπηρεσίες γραφικών τεχνών, δημοσί−
ων σχέσεων, δημοσίων θεαμάτων, διαφημίσεων παντός
τύπου, ήχου και εικόνας συμπεριλαμβανομένων. Εργασίες
και υπηρεσίες και έργα πολιτισμού − αθλητισμού − του−
ρισμού και γενικά εργασίες ανάδειξης − προβολής της
πολιτισμικής − ιστορικής κοινωνικής φυσιογνωμίας Ευ−
ρωπαϊκών Περιφερειών και τοποθεσιών.
13. Η άσκηση εμπορίας επί παντός είδους συναφούς
με τους σκοπούς της εταιρείας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ − ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της μπορεί
να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος.
Μπορεί να συμμετέχει σε κοινοτικά ή άλλα προγράμ−
ματα.
Μπορεί να συμμετέχει σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, εται−
ρείες, ή να δέχεται την συμμετοχή άλλων εταρειών, με
παρόμοιο σκοπό.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Πύργος, 31 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ − ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ