ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ


 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΧΘΡΟΙ... 

ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ "ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΑ" ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"... ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΧΘΡΟΙ ...Η ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ?    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Η Λ Ε Ι Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Ζαχάρω- Ηλείας
Ταχ. Κώδικας:270 54
Τηλ:.2625360309
FAX :2652360313

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΘΕΜΑ: 9Ο Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10/2011 «Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης ποσού56.084,66€ για την εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τόκους και δικαστικά έξοδα προς την ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε».

Σήμερα την 9η μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. 4217/ 4-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ζαχάρως που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ήταν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Παρόντες Απόντες
1. Μπάμης Γεώργιος (Πρόεδρος). 1. Γκόγκας Παναγιώτης.
2. Χρονόπουλος Δημήτριος. ο οποίος νόμιμα εκλήθη
3. Μπαμπάτσικος Ιωάννης. αλλά δεν προσήλθε.
4. Γαλάνη Αθηνά.
5. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος.
6. Μπαλαδήμας Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Ζαχαροπούλου Δήμητρα για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (9ο) θέμα της ημερησίας διάταξης είπε :

Κύριοι σύμβουλοι, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας με τις αριθμ. 252/2010 και 253/2010 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας έγιναν δεκτές αντίστοιχες αγωγές της Εταιρίας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο απαιτήσεις της κατά του Δήμου Ζαχάρως υποχρεώνοντας αυτόν να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία τα παρακάτω ποσά:

· Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) - Έκδοση λογαριασμού (Τ.Π.Υ. 523/21-10-2010) ποσού 10.399,99€.
                                                                                        
· Λογιστικές υπηρεσίες υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου για λογιστική παρακολούθηση της εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Χρήσης
2006 (Τ.Π.Υ.524/21-10-2010) ποσού 10.399,99€

· Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για σύνταξη και δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Χρήσης 2005
(Τ.Π.Υ.525/21-10-2010) ποσού 9.520,00€

· Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για σύνταξη και δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Χρήσης 2006
(Τ.Π.Υ.525/21-10-2010) ποσού 9.520,00€

· Λογιστικές _______υπηρεσίες υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου για λογιστική παρακολούθηση της εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος Χρήσης
2005 (Τ.Π.Υ.990/30-12-2005) ποσού 9.520,00€

Επιπλέον των ανωτέρω ποσών επιδικάστηκαν στο Δήμο, η καταβολή ποσού 600,00€ για την πληρωμή δικαστικών εξόδων και η καταβολή ποσού 5.244,22€ που αφορά σε νόμιμους τόκους Σύμφωνα με άρθρο 49 παρ.7εδ.(β) του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» προβλέπεται: «Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού είναι
επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων, απόδήμους και περιφέρειες, οι οποίες αφορούν την εκπλήρωση ανηλειμμένων συμβατικών υποχρεώσεων.»

Προτείνω την διάθεση πίστωσης ποσού 56.084,19€ σε βάρος του Κ.Α.02.80.8113 του συνταχθέντος Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τόκους και δικαστικά έξοδα προς την «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της την εισήγηση του Προέδρου της και τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.7εδ.(β) του Ν.3943/2011, του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 και τα
άρθρα 103 και 158 παρ. 1εδ.(ιβ) του Ν.3463/2006 (Δ&Κ.Κ.)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και Διαθέτει πίστωση ποσού 56.084,19€ σε βάρος του Κ.Α.02.80.8113 του συνταχθέντος Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τόκους και δικαστικά έξοδα προς την «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ
Ε.Π.Ε.».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 10/2011.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφετε ως κατωτέρω:

Ο ΠΡ0ΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπάμης Γεώργιος
1. Χρονόπουλος Δημήτριος.
Τ.Υ. 2. Μπαμπάτσικος Ιωάννης.
3. Γαλάνη Αθηνά.
4. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος.
5. Μπαλαδήμας Ιωάννης.
Τ.Υ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαχάρω …… /…… / 2011
Ο Δημαρχεύων Σύμβουλος Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μπάμης Γεώργιος. Ζαχαροπούλου Δήμητρα.
ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩΡΗ-Γ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ποιοι εχθροί; Πάλι τους έφτιαξε ο Πανταζής... Πενήντα χιλιάρικα θα πληρώσει ο δήμος (έστω δικαστικά) για ανύπαρκτες υπηρεσίες!!! Βάλε τόσα επί 20 δήμους που είχε η Μηχανογραφική για να δεις πόσα κονομάγανε για αέρα λογιστικά συστήματα. Όποιον δημοτικό υπάλληλο ρωτήσεις θα σου πει ότι το συγκεκριμένο λογιστικό σύστημα που τάχα μου έφτιαξε η συγκεκριμένη εταιρία είναι μούφα. Και να φανταστείς ότι έχουμε κρίση!!!...

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα χρήματα δεν είχαν πληρωθεί γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Με λίγα λόγια οι συμβασεις με την Μηχανογραφική ΕΠΕ δεν είναι νόμιμες.
Κάποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι αυτή αλλά και άλλες πληρωμές γινονται μετα από δικαστικές αποφάσεις.
Παρόλα αυτά τα δικαστήρια δικαιώνουν τους παρανομούντες πάντα .Από το δήμο ζαχάρως έχουν περάσει λογιστες-οικονομολόγοι και άλλες ειδικότητες οι οποίοι σκανδαλωδως έφυγαν για άλλα μέρη σε σύντομο διαστημα με αποφάσεις του Δημάρχου. Κάποιοι εκει στη Ζαχάρω δεν ήθελαν να οργανωθεί ο Δήμος για να υπάρχει αυτό το μπάχαλο, το οποίο μάλλον τους εξυπηρετούσε.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ: ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006 ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΟΨΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5)ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010.
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.ΤΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΥΤΟ; ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΠΥΡΓΟΥ;

Ανώνυμος είπε...

Ας ψάξεις αγαπητέ Μάκη τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους δήμους της Ηλείας που υποχρεούνταν να διαθέτουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το οποίο το είχε αναλάβει η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ. Και τι ήταν αυτό; Ένα απλό CD με το προγραμματάκι που εγκατέστησαν στα κομπιούτερ των λογιστικών υπηρεσιών των δήμων!!! Πόσα τσεπώσανε; Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ΕΥΡΩ κάθε χρόνο!!! ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ!!!

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ