ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΖΑΧΑΡΩ : ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΗΛΙΩΝΗΣΕΚΠΤΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ... 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ» ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΟΥ ,  ΤΑΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑΤΙ Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ..

Πύργος, 7 -10- 2011

Αρ. πρωτ.: 85989/ 4101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου
Τ.Κ. : 27100
Πληροφορίες: Αγγελική Χελιώτη
ΤΗΛ.: 2621 0 36700
FAX: 26210 30000ΘΕΜΑ: «Εξέταση προσφυγής κατά πρακτικού εκλογής νέου Δημάρχου Ζαχάρως »

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-97), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ. Α’ 87/7.6.2010).


3. Τις διατάξεις του ΠΔ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης _ιοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την αριθ. 41/ 14-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3852/ 2010 « Εκλογή νέου Δημάρχου».


6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 3852/ 2010 « Αίτηση αναίρεσης».


7. Το γεγονός ότι η παραπάνω προσφυγή υποβλήθηκε μέσα στην τασσόμενη υπό του νόμου αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής και επομένως είναι παραδεκτή για εξέταση, αφού η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 03-10-2011 και η προσφυγή εισήλθε στην υπηρεσία μας στις 04-10-2011.


8. Την αριθ. 350/ 2-12-10 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. 162/ 2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πύργου καθο μέρος με αυτήν ανακηρύχθηκε ο Σπυρίδων Μπηλιώνης Δημοτικός Σύμβουλος και η οποία αναιρέθηκε με την υπαριθμ.2586/ 2011 απόφαση
του Σ.τ.Ε.

9. Την αριθ. 35/ 1-2- 2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου (Ηλείας) η οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπαριθμό 2587/ 2011 απόφαση του Σ.τ.Ε. και η οποία μεταρρυθμίζει την αριθ. 162/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πύργου (Ηλείας) και ανακηρύσσει την Αθηνά Γαλάνη τακτική Δημοτική Σύμβουλο στη θέση του Σπυρίδωνα Μπηλιώνη.

10. Την αριθμ. 2587/2011 απόφαση του ιδίου ως άνω Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Την αριθ. 77807/3678/ 9-9-11 Διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί αυτοδίκαιης έκπτωσης του κ. Πανταζή Χρονόπουλου από το αξίωμα του Δημάρχου Ζαχάρως.

12. Το αριθ. 13085/ 3-10-2011 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως, που εισήλθε στην υπηρεσία μας την 4η Οκτωβρίου 2011 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 85224/ 4036 με το οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο το αριθ. 2/2-2- 2011 πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος Συνδυασμού « Δυναμική Πρωτοβουλία» του πιο πάνω Δήμου αναφορικά με εκλογή νέου Δημάρχου.

13. Την από 04-10-2011 προσφυγή του Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου του Ιωάννου , επικεφαλής του συνδυασμού «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ-ΝΕΑ», που εισήλθε στην υπηρεσία μας την 4η Οκτωβρίου 2011 και έλαβε αριθμ.

πρωτ.85989/4101 κατά της απόφασης του Συνδυασμού του Δήμου Ζαχάρως
«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡ6ΤΟΒΟΥΛΙΑ» με την οποία εξελέγη νέος Δήμαρχος Ζαχάρως ο Σπυρίδων Μπηλιώνης , όπως αυτό διατυπώνεται στο προαναφερόμενο πρακτικό.

Αφού σκεφθήκαμε


Το γεγονός ότι, οι λόγοι που επικαλείται ο προσφεύγων πως «με την αριθμ. 35/2011απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πύργου δεν ανακηρύχθηκε τακτικός δημοτικός σύμβουλος ο Σπυρίδων Μπηλιώνης αλλά η πρώτη αναπληρωματική Αθηνά Γαλάνη του Κωνσταντίνου κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και τις επαναληπτικές της 14η Νοεμβρίου 2010 στο _ήμο Ζαχάρως» είναι βάσιμοι διότι, με την ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε η 162/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πύργου και ως εκ τούτου ο φερόμενος ως δημοτικός σύμβουλος (Σπυρίδων Μπηλιώνης) δεν είναι πλέον ανακηρυγμένος δημοτικός σύμβουλος και επομένως δεν μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κάνουμε δεκτή την από 04-10-2011 προσφυγή του κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρόπουλου ,ως νόμω βάσιμη.


2. Κρίνουμε μη νόμιμη και ακυρώνουμε την εκλογή του Σπυρίδωνα Μπηλιώνη ως νέου Δημάρχου Ζαχάρως, η οποία έγινε με το αριθμ.2/2-10-2011 πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και επόμενα του 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/2006.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


ΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

2. Πρόεδρο _.Σ.
(για την ενημέρωσητων _ημ. Συμβούλων)

3. κ.κ.Αλεξανδρόπουλο Κων/νο & Σαντάρμη Χαρ/μπο,

Κατοίκους Ζαχάρως Ηλείας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μάκη καλημέρα
η δημοσιογραφία δικαιώθηκε.
Είναι μια μεγάλη νίκη για την Δημοκρατία και τον Νόμο.
Όσο για τους Ζαχαραίους είναι άξιοι της μοίρας τους.
Το σήριαλ δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα, θα έχει και άλλα επεισόδια.
Δεν είδα ο Γενικός Γραμματέας, να ακύρωσε την απόφαση του, με την οποία με το έτσι θέλω, έστησε Σύμβουλο τον Μπηλιώνη.
Αλήθεια έχουν να πουν κάτι στο Λαό της Ζαχάρως οι 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι που με τις ενέργειες και παραλήψεις τους καταστρέφουν τον Δήμο και τον τόπο τους.

Απελπισμένη αλλά οχι μόνη δυστυχώς... είπε...

ΑΠΑΤΑ...
Και νόμιζα ότι είχα βιώσει όλη την αθλιότητα της καθ' ημάς(=ηλειακής) "αυτοδιοίκησης" ... Δεν έχει πάτο ούτε αυτό το βαρέλι;;;;;;;;;;;;;

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ