ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

Σας καλωσορίζω σε αυτή τη σελίδα.

Η περιήγησή της μοιάζει με ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και αποκαλύψεις γιά την φωτεινή και την αθέατη πλευρά του Φεγγαριού.

Το ταξίδι μόλις άρχισε…

Να θυμάστε πάντα ότι στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης εκτός των άλλων μπορεί ο καθένας μας να ανακαλύψει την χαμένη του Πόλη…

Γι αυτή όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά...


ΣΤΟ BLOG ΓΡΑΦΟΥΝ …

ΕΓΩ ,Ο ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΟΥ … ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 13 ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ...ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ?
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ...28.088 ΕΥΡΩ !
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ?  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 18510 / 14 - 09 - 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απόφαση ψήφιση πίστωσης :60/2011
Εγκεκριμένη πίστωση : 25.088,00€ Πηγή Χρηματοδότησης : Δημοτικά Έσοδα
Προϋπολογισμός μελέτης : 25.088,00€ Αριθ. Μελέτης : Π 01/2011
Ανάδοχος : Κουτρουλής Θεμιστοκλής (Εθνική Ασφαλιστική)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
( 25.088,00 ΕΥΡΩ ) :

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης κύριος Δημήτριος Αρβανίτης και ο ανάδοχος κος. Κουτρουλής Θεμιστοκλής, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική για το γραφείο παραγωγής Βάρδας, έδρα Βάδρα Ηλείας οδός Πατρών – Πύργου& Αγ. Νικολάου τηλ. 2623072145 σήμερα 14/ 09 / 2011 :

έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας )
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
3. Τις διατάξεις του Ν. 2130/93, άρθρο 13 , παράγρ. 8
4. Την Υ.Α. 29113/24-08-2000 του ΥΠΕΣΔΔΑ
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης του ΔΗΜΟΥ.
6. Τα συμβατικά τεύχη που περιλαμβάνονται στην με αριθ. Π01/2011, μελέτη του
Τμήματος Περιβάλλοντος – Γραφείο Διαχείρισης – συντήρησης οχημάτων , του
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
7. Τις με αριθ. 60 /2011, 127/2011, 131/2011, 132/2011 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.
8. Την με αριθ. 281 /2011 , απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 9306/ 26 - 05- 2011 , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

συμφώνησαν τα εξής :

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της εργασίας «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων
», σύμφωνα με την αριθ. Π01 /2011 , μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος –
Γραφείο Διαχείρισης – συντήρησης οχημάτων του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ .
Η εργασία θα εκτελεσθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους ( 01 ) από την ημερομηνία
που ορίζεται στο άρθρο 7.2 του Π.Δ. 171/87
2. Η εργολαβία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95 , του Π.Δ. 28/80 , του Π.Δ.
171/87 και της με αριθ. εγκυκλίου 26 του ΥΠΕΣΔΔΑ, καθώς επίσης από την εγκύκλιο
05 (αριθ. πρωτ. : 7243/05-02-2009)..
ΑΔΑ: 4Α86ΩΨΓ-ΥΩΤ
2
3. Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι αυτή που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία .
Ο ανάδοχος δήλωσε ότι , έλαβε γνώση των απαιτήσεων της εργασίας , καθώς και των
συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα .
Ο ανάδοχος προσκόμισε την με αριθ. 2497002840 εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης , ποσού 1.020,00€ που εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία , ( 03 ) , αντίτυπα. Ένα έλαβε ο ανάδοχος , και
δύο , ( 2 ) , θα παραμείνουν στον Δήμο – Φάκελος εργασίας .

Για τον ανάδοχο

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΟΙ "ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ" ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ